ข้อตกลงการซื้อขายบัญชี
1. ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงทำการซื้อสินค้าแบบดิจิตอล ทรานเฟอร์โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ ผู้ซื้อ ทำการซื้อสินค้า ดิจิตอล เพื่อแลกกับการได้เข้ามาร่วมในกลุ่มการศึกษาหาความรู้ ที่ผู้ขายได้ทำการ จัดทำขึ้น การได้เข้ามาร่วมในกลุ่มและการได้รับมอบสินค้าดิจิตอลไปแล้วถือว่า ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการซื้อขายสำเร็จครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อจะขอแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเงินคืนสินค้าไม่ได้
2. ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อต้องศึกษาหาความรู้และเทคนิคในการใช้งานตามที่ผู้ขายได้ แนะนำเป็นบทเรียนและคู่มือไว้ ผู้ซื้อหากไม่ได้ศึกษาและนำสินค้าดิจิตอลไปใช้งานไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้านั้น ผู้ขายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ซื้อ
3. ผู้ขายได้ขายสินค้า และได้ทำการตรวจสอบสินค้า ก่อนส่งมอบด้วยระบบ Live Or Die แอคเค้า ให้กับผู้ซื้อ แล้ว ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้น พร้อมใช้งานทุกบัญชี
4.เนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นประเภทที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการอัพเดตข้อมูล อัลกอริทึ่ม แพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ซื้อและผู้ขาย จึงได้ตกลงทำความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงนี้ และผู้ขายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ในอนาคตของการเปลี่ยนแปลง
5.เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้า ให้แก่ผู้ขายแล้วผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ ภายใน 72 ชั่นโมง เว้นเสียแต่ว่าสินค้านั้นขาดตลอดหรือ สินค้าหมดโดยเหตุสุดวิสัย ผู้ขายสามารถคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ ภายใน 48 ชม. ของวันที่ทราบหรือมีปัญหา
6.การซื้อขายเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายและการซื้อขายสินค้านี้เป็นสินค้า ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจึงไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำความเข้าใจ เนื้อหา ในข้อตกลงนี้แล้วครบถ้วนทุกประการจึงได้ ทำการซื้อขายกัน  

การรับประกันสินค้า
1. สินค้าทุกชนิด เป็นรูปแบบดิจิตอลการรับประกันสินค้า รับประกันสินค้า จึงสามารถทำได้แค่การ เคลมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่จะสามารถทำได้เท่านั้น
2. ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าก่อนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชม. หากเกินกว่าเวลาตรวจสอบสินค้า ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องรับประกันสินค้านั้นๆ หากเกิดความเสียหายขึ้น
3. เมื่อผู้ขายตรวจสอบสินค้าที่เกิดปัญหาแล้ว เกิดจากการไม่ศึกษาหาความรู้ ตามที่ผู้ขายแนะนำและทำให้เกิดความผิดพลากเองทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ผู้ขายไม่จำเป้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. สินค้าประเภท Type 1-6 รับประกันสินค้า ในการล็อคอินครั้งแรก หากเกิดปัญหาสินค้าทำการส่งเคลมและเปลี่ยนให้ฟรี ภายใน 3 วัน ยกเว้นประเภทที่ Type1-5 ที่ทำการเคลมให้ 1 ครั้งหลังจากทำการทดลองหรือฝึกการใช้งาน โดยเคลมเปลี่ยนเป็น Type6 หรือเทียบเท่า
5.สินค้าประเภท Type Active , BM , Verify , Set ผู้ขายรับประกันการล็อคอินเข้าใชงานครั้งแรกเท่านั้น หากการรีโมทหรือส่งมอบโดยการีโมท เรียบร้อยแล้วถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า ครบถ้วนแล้ว ผู้ขายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หรือผู้ขายสามารถรับผอดชอบตามดุลพินิจของผู้ขายเองเท่านั้น

คำศัพท์ในการสั่งซื้อ
การเข้าร่วมกลุ่ม คือการสั่งซื้อ สินค้าขั้นต่ำ 10 บัญชี จำนวน 2500 บาท เพื่อแลกกับการเข้าถึงข้อมูลในเว็ปไซด์ siriwipa.com
การสั่งซื้อสินค้าหรือบัญชี ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก ทำข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขในหน้านี้

การคืนสินค้า
สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้ารูปแบบดิจิตอลซึ้งสามารถก็อปปี้ ทำซ้ำ ทำให้เกิดการกำเนิดซ้ำได้ ผู้ขายจึงไม่รับคืนสินค้า ทุกชนิด ผู้ซื้อจะต้องพิจาณาให้ดี ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขายสินค้า


ผู้ซื้อได้ทำการอ่านเนื้อหาตามหน้านี้ครบถ้วนทุกประการแล้วก่อนทำการซื้อขาย ผู้ซื้อจึงได้ติดต่อขอซื้อขายกับผู้ขายเองด้วยความสมัครใจ โดยผู้ขาย ทำการส้งข้อมูลข้อตกลงเนื้อหานี้ ให้อ่าน และมีการ เก็บ Logs การเข้าถึงหน้านี้ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ถือว่าผู้อ่านได้ทำความเข้าใจตามข้อตกลงนี้แล้วครบถ้วน และสมบูรณ์ตามสัญญาซื้อขาย

ลงชื่อ ศิริวิภา ประเสริฐจันทร์
10 มกราคม 2564